Tunell.jpg

Privat kapital satt i system

Private Equity er en langsiktig investeringsform hvor forvalteren skaper verdier gjennom aktivt eierskap i unoterte selskaper. Private Equity (PE) har levert, og forventes å levere, betydelig meravkastning utover tradisjonelle aktivaklasser.

PE er vanligvis forbeholdt store investorer fordi kravet til minstetegning er svært høyt. Profesjonelle investorer som de største pensjonskasser og livselskaper kan ha egne relasjoner til gode PE forvaltere og tilstrekkelig interne ressurser til selv å kunne foreta forvalterseleksjon og investeringsoppfølging. For øvrige investorer fremstår aktivaklassen PE som vanskelig tilgjengelig.

Positron Capital tilbyr investorer tilgang til Private Equity gjennom egne fond (såkalte Alternative Investeringsfond - AIF) med betydelig risikospredning og hvor kravet til minstetegning er langt lavere enn i tradisjonelle PE fond. Samtidig søker vi å holde honorarer og kostnader på et meget moderat nivå.

Vi har arbeidet i bransjen i flere tiår og har investert og forvaltet mange milliarder kroner i Private Equity. Teamet har bred kompetanse innen aktivt eierskap og forvalterseleksjon. Vi er overbevist om at vår erfaring, nettverk og strukturerte investeringsprosess vil bidra til markert meravkastning i våre fond.

Positron Capital er underlagt tilsyn av Finanstilsynet gjennom AIFM konsesjon og har tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond under AIF-loven.