Private Equity

Private Equity investeringer er egenkapitalinvesteringer i unoterte selskaper hvor målet er å skape positiv endring og vekst. Mange refererer til Private Equity som "aktiv kapital" fordi investorene er svært aktive eiere i selskapene. Ofte blir slike investeringer satt sammen i ulike investeringsselskap (også kalt "Private Equity fond" eller "aktive eierfond").

Private Equity søker for eksempel å:

  • Skape et bedre og mer robust selskap

  • Gjøre selskapet bedre både operasjonelt og finansielt

  • Skape vekst gjennom ytterligere oppkjøp (konsolidering)

  • Restrukturere

  • Oppnå salg (exit) ved enten å ta et selskap på børs, eller selge til andre finansielle eller industrielle investorer.

Fra venture til oppkjøp og børs

Et selskap trenger ulik finansiering og støtte i ulike faser i livsløpet. Det er mulig å investere i alle faser av dette livsløpet, men det innebærer ulik risiko og avkastningsprofil. Der det i begynnelsen (i venture-fasen) er behov for mindre kapital kan det være muligheter for svært høy avkastning. Risikoen kan derimot være betydelig når sammenlignet med å investere i bedrifter som er kommet lengre i sin utviklings- og modenhetsfase. Senere i livsløpet trengs en annen type kapital (for eksempel til markedsekspansjon og/eller for å gjøre oppkjøp), og risikoen kan være betydelig nedjustert. Avkastningen vil også ofte være mindre enn i tidligere fase (venture-fasen).

Målsetning vil gjerne være å oppnå best mulig risikojustert avkastning. Investeringsselskap (fond) som primært finansierer bedrifter i tidlig fase kalles gjerne venture fond mens fond som investerer senere i livssyklusen til et selskap (i mer modne selskaper) kalles buyout fond eller oppkjøpsfond. Det finnes også fond som spesialiserer seg på å investere i restrukturering av selskaper eller de som tilfører bedrifter kapital gjennom lån.

Klikk på bildet for større versjon


Private Equity investeringsmuligheter er ikke tilgjengelige for alle

Investeringsmuligheter innen dette segmentet har tradisjonelt ikke vært tilgjengelig for de aller fleste investorer. Grunnen til dette er:

Høye minstetegningskrav

Ofte er det svært høye krav til minstetegning for å delta i de beste investeringsmulighetene (spesielt i Private Equity fond). Hver investor må typisk delta med NOK 50 millioner pr. investering. Derfor er Private Equity tradisjonelt forbeholdt store institusjonelle investorer.

Tilgang til investeringsmuligheter

For å få tilgang til de beste investeringsmulighetene er det nødvendig med relasjoner og nettverk. Selv om en investor har finansiell mulighet til å delta med en stor minstetegning i et fond, er det vanskelig for nye investorer å få tilgang til de beste mulighetene fordi de ofte er overtegnet av investorer som allerede har de nødvendige relasjonene. Disse investorene er dermed prefererte og blir invitert med.

Mangel på seleksjonskompetanse

Det er svært viktig med kompetanse og erfaring med å skille de "beste" investeringsmulighetene fra de "dårlige", spesielt i forhold til Private Equity fond og forvaltere. Det er derfor nødvendig med spesialisert kompetanse på seleksjon og due diligence. Dette er særlig viktig, siden mye av den avgjørende informasjonen om en investeringsmulighet ikke finnes i det offentlig rom.