Aktuelle produkter

Våren 2017 lanserte Positron Capital AS fondet Positron International Direct Investments 2016 AS.

  • Bestillingsperioden løper frem til den 28. april 2017
  • Minstetegning er satt til EUR 125.000 pr investor
  • Positron Capital AS har tillatelse fra Finanstilsynet til å markedsføre fondet også til investorer som ikke er å anse som profesjonelle iht. verdipapirhandellovens bokstav
  • Nøkkelinformasjonsdokumentet om fondet, som vi er lovpålagt å gjøre tilgjengelig for potensielle investorer på vår webside, er å finne ved å klikke her

Øvrig informasjon om fondet, informasjonsmemorandum og bestillingsblankett er tilgjengelig for aktuelle investorer ved å kontakte Positron Capital på mail@positron.no eller telefon 959 90 533